Koulutus ja valmennus

Tätä teemme:

Kiitos upeista kohtaamisista lastensuojelupäivillä Tampere talolla.

Uutiset

 

01/10/2019

Uudet kotisivumme on nyt avattu

 

 

 

 

 

Mitä on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus?

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityishaasteita (ADHD/ADD, asperger, autismi, tourette, kielelliset erityishaasteet ja muut kehitysviivästymät). Valmennuksen perusajatuksena on, että neuropsykiatriset haasteet ovat ominaisuuksia, joiden kanssa opitaan elämään ja toimimaan.

Valmennuksesta hyötyvät useimmat henkilöt, joilla on haasteita arjen hallinnassa ja oman toiminnan ohjaamisessa.

 

Menetelmää voidaan käyttää myös muiden asiakasryhmien kanssa. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien motivointia ja hoitoon sitoutumista voidaan vahvistaa valmentavalla vuorovaikutuksella. Valmennus on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi myös eri tavoin lievästi kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamisessa.

 

Neuropsykiatrinen valmennus täydentää yhteiskunnan tarjoamia palveluja dialogista ohjaus- ja tukimenetelmää käyttäen. Valmennus on valmennettavan henkilökohtaiseen tuen tarpeeseen perustuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen kohtaaminen vahvistaa valmennettavan käsitystä itsestään ja omista kyvyistään.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (30 op)

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden kanssa. Koulutuksen viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys ja koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

 

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista erityishaasteista ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. 

 

Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin menetelmiin sekä alan kirjallisuuteen. Koulutus sisältää valmentavien menetelmien harjoittelua käytännön asiakastyössä sekä kirjallista että suullista valmennuskokemusten reflektointia, vertaisryhmän ohjausharjoittelun ja itsereflektioon perustuvan portfoliotyöskentelyn omasta valmentajaksi kasvamisen matkasta.

 

Pohjakoulutuksen miniminä on sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- tai opetusalan perustutkinto ja työkokemusta sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- tai kasvatusalalta vähintään 2 vuotta.

 

Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja - koulutus (10-15 op)

 

 

Perhevalmentajakoulutus on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Koulutus soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi neuropsykiatrisille valmentajille ja henkilöille, jotka työskentelevät erityislasten,       -nuorten ja heidän perheidensä parissa. 

 

Koulutus sopii lisäkoulutukseksi mm. sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, eri aloilla toimiville terapeuteille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

 

Koulutuksen suositeltuna pääsyvaatimuksena on vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto ja 2 vuoden työkokemus erilaisten neuropsykiatristen ominaisuuksien vaikutuksista perheen arkeen sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä sekä kokemusta ratkaisukeskeisestä työotteesta.

 

Koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijan ratkaisukeskeisyydestä jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa, vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta sekä vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä ja vahvistamista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä neuropsykiatristen ominaisuuksien vaikutuksesta perhedynamiikkaan ja antaa monipuolista tietoja ja työvälineitä perheiden kanssa työskentelyyn.

.

Johtamis- ja esimiesvalmennus

 

 

Valmennus on tarkoitettu haastavassa työympäristössä toimiville esimiehille. Keskittyen haastaviin tilanteisiin ja kriisiviestintään sekä vahvistamme omaa johtamistapaa. 

Valmennuksessa käsitellän asioita joiden jälkeen:

Olet valmiimpi kohtaamaan arjen johtamishaasteita.

Sinulla on selkeä näkemys siitä, mikä on tärkeintä työssäsi.

Osaat johtaa ajankäyttöäsi ja energiaasi paremmin.

Tunnistat oman vuorovaikutustyylisi, vahvuutesi ja kehittymiskohteesi sekä osaat kohdata erilaiset persoonat työyhteisössäsi.

Sinulla on työkaluja ihmisten innostamiseen ja motivointiin arjessa.

Sinulla on varmuus kohdata hankalia tilanteita ja tehdä päätöksiä rohkeasti.

Olet ottanut reilun askeleen eteenpäin johtajana ja esimiehenä.

Saat työkaluja arkisen esimiestyön organisointiin ja ajankäytön johtamiseen.

Saat työkaluja ajankäytön suunnitteluun ja seurantaan.

Opit käytännössä miten siirryt vaihe vaiheelta kaaoksesta hallinnan tunteeseen.

Miten luot innostavat tavoitteet tiimillesi ja johdat tavoitteiden saavuttamista?

Miten vahvistat henkilöstön itseohjautuvuutta?

Saat käytännön oppeja suorituksen johtamiseen.

Miten annat ja otat vastaan palautetta oikein?

Miten kohtaat ja ratkaiset riidat ja konfliktit?

Saat työkaluja vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehittämiseen työyhteisössä.

kaikissa koulutuksissamme on ratkaisukeskeinen, ihmisläheinen ja voimavaralähtöinen, valmentava viitekehys.
Kaikki kouluttajamme ja kokemusasiantuntijamme ovat oman alansa huippuja.